Vol 6, Supplement 3 (May 2014): Journal of Thoracic Disease (Surgery for Esophageal Malignancy)

Preface

Preface
Thomas A. D’Amico

Original Article

Extent of lymph node dissection: common hepatic artery lymph node dissection can be omitted for esophageal squamous cell carcinoma
Xiao Ma, Bin Li, Su Yang, Wei Guo, Xiaoli Zhu, Hecheng Li, Jiaqing Xiang, Yawei Zhang, Haiquan Chen

Original Article

Cervical triangulating stapled anastomosis: technique and initial experience
Jingpei Li, Yaxing Shen, Lijie Tan, Mingxiang Feng, Hao Wang, Yong Xi, Yunhua Leng, Qun Wang