Jiacheng Yin, MD

Department of Thoracic Surgery, Zhongshan Hospital of Fudan University, Shanghai 200032, China

He has studied clinical medicine(eight-year program) at Shanghai Medical College of Fudan University under Professor Qun Wang.