Consensus


The Society for Translational Medicine: indications and methods of percutaneous transthoracic needle biopsy for diagnosis of lung cancer

Qinghua Zhou, Jingsi Dong, Jie He, Deruo Liu, David H. Tian, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Roberto F. Casal, Eugenio Pompeo, Angelo Carretta, Marc Riquet, Ottavio Rena, Pierre-Emmanuel Falcoz, Hisashi Saji, Ali Zamir Khan, Jose Luis Danguilan, Diego Gonzalez-Rivas, Nicolas Guibert, Chengchu Zhu, Jianfei Shen

Abstract

In 1883, Leyden successfully performed percutaneous transthoracic needle biopsy (PTNB) of the lung in three patients with pneumonia according the records (1); three years later, Menetrier was the first recorded to employ this technique for the diagnosis of lung cancer (2).

Download Citation