Guideline


Society for Translational Medicine Expert Consensus on the preoperative assessment of circulatory and cardiac functions and criteria for the assessment of risk factors in patients with lung cancer

Deruo Liu, Huanshun Wen, Jie He, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Alessandro Brunelli, Michele Salati, Kevin Phan, Yasuhiro Hida, Federico Venuta, Jin-Ho Choi, Kostas Papagiannopoulos, Duc Ha, Nuria Novoa

Abstract

Project name: methods for the preoperative assessment of cardiovascular functions and criteria for the assessment of risk factors in patients with lung cancer.

Download Citation