Consensus


Society for Translational Medicine expert consensus on the use of antibacterial drugs in thoracic surgery

Shanqing Li, Zhijun Han, Jie He, Shugeng Gao, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Andrea Imperatori, Mohsen Ibrahim, Nuria M. Novoa, Calvin Sze Hang Ng, René Horsleben Petersen, Jin-Shing Chen, Yoshinosuke Fukuchi, Alessandro Brunelli, Mahmoud Ismail, Javier Aragón Valverde, Carlos Rodriguez-Lucas

Abstract

Expert consensus on the use of antibacterial drugs in
thoracic surgery.

Download Citation