Original Article


Feasibility of autologous fibrin glue in general thoracic surgery

Mitsuaki Kawashima, Tadasu Kohno, Sakashi Fujimori, Naoko Kimura, Souichiro Suzuki, Ryuichi Yoshimura, Shinji Yuhara, Akira Kohno, Makoto Wakatabe, Shigeyoshi Makino

Download Citation