Original Article


Bone morphogenetic protein-7 expression reflects the high proliferative ability and aggressiveness of thymic epithelial tumors

Kentaro Miura, Kazutoshi Hamanaka, Tsuyoshi Uehara, Masanobu Momose, Yukiko Kanai, Shunichiro Matsuoka, Tetsu Takeda, Hiroyuki Agatsuma, Akira Hyogotani, Ken-ichi Ito

Download Citation