Original Article


Clinical significance of thyroid hormone and antibodies in patients with idiopathic interstitial pneumonia

Yuki Sato, Yoshinori Tanino, Takefumi Nikaido, Ryuichi Togawa, Takaya Kawamata, Xintao Wang, Naoko Fukuhara, Hikaru Tomita, Mikako Saito, Natsumi Watanabe, Mami Rikimaru, Takashi Umeda, Julia Morimoto, Tatsuhiko Koizumi, Yasuhito Suzuki, Kenichiro Hirai, Manabu Uematsu, Hiroyuki Minemura, Atsuro Fukuhara, Suguru Sato, Junpei Saito, Kenya Kanazawa, Yoko Shibata

Download Citation