Original Article


Preliminary evaluation and discussion of the safety of left innominate vein resection

Hai-Qiang Wang, Feng Tian, Miao Wei, Lian-Hong Chen, Shao-Yi Cheng, Zheng Feng, Jun Ma, Tian-Yi Zhang, Yi-Ze Guo, Xun-Liang Yin, Zheng-Wei Zhao, Yong-An Zhou

Download Citation