Effects of non-invasive ventilation in subjects undergoing cardiac surgery on length of hospital stay and cardiac-pulmonary complications: a systematic review and meta-analysis

Qinhan Wu, Guiling Xiang, Jieqiong Song, Liang Xie, Xu Wu, Shengyu Hao, Xiaodan Wu, Zilong Liu, Shanqun Li