An effective inflation treatment for frozen section diagnosis of small-sized lesions of the lung

Zhenzhen Xiang, Jie Zhang, Jikai Zhao, Jinchen Shao, Lanxiang Zhao, Ye Zhang, Gang Qin, Jie Xing, Yuchen Han, Keke Yu