Initial diagnosis and management of adult community-acquired pneumonia: a 5-day prospective study in Shanghai

Wei-Ping Hu, Feng-Ying Zhang, Jing Zhang, Jing-Qing Hang, Ying-Ying Zeng, Chun-Ling Du, Zhi-Jun Jie, Xiao-Yan Jin, Cui-Xia Zheng, Xu-Ming Luo, Yi Huang, Qi-Jian Cheng, Jie-Ming Qu, on behalf of Shanghai Primary Respiratory Care Union and Pulmonary Infection Assembly of Shanghai Respiratory Society