Original Article


A pilot study of native T1-mapping for focal pulmonary lesions in 3.0 T magnetic resonance imaging: size estimation and differential diagnosis

Shuyi Yang, Fei Shan, Qinqin Yan, Jie Shen, Peiyan Ye, Zhiyong Zhang, Yuxin Shi, Rengyin Zhang

Download Citation