Perioperative outcomes and mid-term effects in performing video- assisted thoracoscopic extended thymectomy for myasthenia gravis: subxiphoid versus right thoracic approaches

Zhihong Qiu, Liru Chen, Qin Lin, Hao Wu, Huangtao Sun, Xin Zhou, Yeji Hu, Lei Peng, Yangchun Liu, Quan Xu