miR-107 inhibited malignant biological behavior of non-small cell lung cancer cells by regulating the STK33/ERK signaling pathway in vivo and vitro

Xueqiang Wei, Yujie Lei, Minjie Li, Guangqiang Zhao, Yongchun Zhou, Lianhua Ye, Yunchao Huang