Validation of novel automatic ultra-wideband radar for sleep apnea detection

Yong Zhou, Degui Shu, Hangdi Xu, Yuanhua Qiu, Pan Zhou, Wenjing Ruan, Guangyue Qin, Joy Jin, Hao Zhu, Kejing Ying, Wenxia Zhang, Enguo Chen