Endovascular treatment for aortic arch pathologies: chimney, on-the-table fenestration, and in-situ fenestration techniques

Chang Shu, Bowen Fan, Mingyao Luo, Quanming Li, Kun Fang, Ming Li, Xin Li, Hao He, Tun Wang, Chenzi Yang, Yunfei Xue, Haoyu Gao, Jiawei Zhao