A prognostic 11-DNA methylation signature for lung squamous cell carcinoma

Jianlei Zhang, Liyun Luo, Jing Dong, Meijun Liu, Dongfeng Zhai, Danqing Huang, Li Ling, Xiaoting Jia, Kai Luo, Guopei Zheng