Does a thoracoscopic approach provide better outcomes for pulmonary metastases?

Aizemaiti Rusidanmu, Wenjie Chin, Jinming Xu, Luming Wang, Zhehao He, Xiayi Lv, Jian Hu