Conversion ratio of tacrolimus switching from intravenous infusion to oral administration after lung transplantation

Chun Yang, Yin Xi, Wen-Ying Chen, Lin Sang, Dong-Dong Liu, Rong Zhang, Si-Bei Chen, Jie Zhang, Jie-Yi Pan, Yong-Hao Xv, Lin-Bo Nong, Yi-Min Li, Xiao-Qing Liu