Original Article


The mutation profiles of cell-free DNA in patients with oesophageal squamous cell carcinoma who were responsive and non-responsive to neoadjuvant chemotherapy

Ruixiang Zhang, Ying Hu, Tao Zhou, Wenbo Han, Yang Liu, Juanjuan Qian, Yanhui Chen, Xianben Liu, Shilei Liu, Yongkui Yu, Hui Zeng, Henghui Zhang, Yin Li

Download Citation