Risk factors of chronic left ventricular dysfunction after cardiac valve surgery

Xingli Fan, Yangfeng Tang, Guanxin Zhang, Jiajun Zhang, Qing Xue, Boyao Zhang, Zhiyun Xu, Lin Han