From less invasive to minimal invasive extracorporeal circulation

Kyriakos Anastasiadis, Polychronis Antonitsis, Apostolos Deliopoulos, Helena Argiriadou