Original Article


Predictive factors of cough after uniportal video-assisted thoracoscopic pulmonary resection

Liu-Ying Pan, Li-Ping Peng, Chun Xu, Cheng Ding, Jun Chen, Wen-Yi Wang, Xin-Yu Zhu, Jun Zhao, Chang Li

Download Citation