Original Article


Propensity-matched analysis of two port approach versus three port approach for totally thoracoscopic mitral valve replacement

Jian Liu, Peijian Wei, Jiexu Ma, Liangzheng Fang, Zhao Chen, Zhongming Cao, Fangzhou Liu, Yanjun Liu, Tong Tan, Hongxiang Wu, Huanlei Huang, Jimei Chen, Jian Zhuang, Bin Xie, Huiming Guo

Download Citation