Original Article


Surgical outcome for hypertrophic cardiomyopathy patients with extreme interventricular septal thickness: a propensity score matched study

Changwei Ren, Shengwei Wang, Jianbo Yu, Hongchang Guo, Hehe Ma, Zhipeng Wei, Kemin Liu, Yongqiang Lai

Download Citation