Original Article


Long-term survival of thoracoscopic surgery compared with open surgery for clinical N0 adenocarcinoma

Shin-ichi Yamashita, Keita Tokuishi, Toshihiko Moroga, Asahi Nagata, Naoko Imamura, So Miyahara, Yasuhiro Yoshida, Ryuichi Waseda, Toshihiko Sato, Takeshi Shiraishi, Kazuki Nabeshima, Katsunobu Kawahara, Akinori Iwasaki

Download Citation