Original Article


Risk factors of postoperative recurrence of primary spontaneous pneumothorax

Taiki Fujiwara, Kazuhisa Tanaka, Takahide Toyoda, Terunaga Inage, Yuichi Sakairi, Fumihiro Ishibashi, Hidemi Suzuki, Takahiro Nakajima, Ichiro Yoshino

Download Citation