Original Article


The utility of three-dimensional computed tomography for prediction of tumor invasiveness in clinical stage IA lung adenocarcinoma

Yohei Kawaguchi, Masayuki Nakao, Kenshiro Omura, Naoya Iwamoto, Hiroki Ozawa, Yasuto Kondo, Junji Ichinose, Yosuke Matsuura, Sakae Okumura, Mingyon Mun

Download Citation