Clinical mid-term outcomes of the Chinese-made CL-V bileaflet mechanical heart valve in Chinese patients

Liang Qi, Shidong Liu, Yan Qiang, Honglin Zhao, Ruisheng Liu, Dianwei Cheng, Bing Song, Quanlin Guan