The neutrophil-lymphocyte ratio is associated with postoperative mortality of cardiac surgery

Qixun Wang, Jinghang Li, Xiaowei Wang