Intra-operative events and countermeasures during esophagectomy via transcervical incision inflatable single-port mediastinoscope combined with laparoscopy

Chengdong Liu, Zihao Chen, Rongqiang Wei, Kenan Huang, Bin Wu, Zhifei Xu, Yunhao Fang, Xinyu Ding, Hua Tang