Survival and prognostic factors for patients with malignant central airway obstruction following airway metallic stent placement

Hui-Wen Qian, Ping Zhang, Xin Wang, Yi Zhang, Juan Li, En-Jian Zhong, Shun-Dong Ji, Jing Li, Li-Rong Zou, Sheng Xu, Yong-Hong Zhang, Jian-An Huang, Jin-Ming Yang, Chong-Ke Zhong, Cheng Ji