Original Article


The value of cardiopulmonary exercise testing in the diagnosis of pulmonary hypertension

Qin Luo, Xue Yu, Zhihui Zhao, Qing Zhao, Xiuping Ma, Qi Jin, Lu Yan, Yi Zhang, Zhihong Liu

Download Citation