The value of cardiopulmonary exercise testing in the diagnosis of pulmonary hypertension

Qin Luo, Xue Yu, Zhihui Zhao, Qing Zhao, Xiuping Ma, Qi Jin, Lu Yan, Yi Zhang, Zhihong Liu