Prognostic nomogram for surgery of lung cancer in HIV-infected patients

Lin Wang, Liwei Wu, Jianjian Liu, Laiyi Wan, Hui Chen, Yijun Zhu, Jun Wang, Hongwei Li, Lei Shi, Leilei Li, Yanzheng Song