Elevated plasma Sirtuin2 level predicts heart failure after acute myocardial infarction

Meili Zheng, Xiangpeng Du, Lei Zhao, Hao Sun, Mulei Chen, Xinchun Yang