A meta-analysis of minimally invasive surgery versus thoracotomy for centrally located non-small cell lung cancer

Zhengjun Li, Mozhu Xia, Chang Liu, Tao Wang, Yi Ren, Yongyu Liu