Mutational signatures in squamous cell carcinoma of the lung

Atsushi Osoegawa, Kazuki Takada, Tatsuro Okamoto, Seijiro Sato, Masayuki Nagahashi, Tetsuzo Tagawa, Masanori Tsuchida, Eiji Oki, Shujiro Okuda, Toshifumi Wakai, Masaki Mori