Comparative study of the loop-mediated isothermal amplification method and the QIAGEN therascreen PCR kit for the detection of EGFR mutations in non-small cell lung cancer

Yuichi Saito, Nobumasa Takahashi, Atsuka Matsui, Satoru Michiyuki, Yoshikane Yamauchi, Yoshihiko Shimizu, Eishin Hoshi, Yukinori Sakao, Masafumi Kawamura