Red blood cell distribution width is associated with adverse cardiovascular events after septal myectomy

Shengwei Wang, Changpeng Song, Hao Cui, Changsheng Zhu, Rong Wu, Xiaohong Huang, Yongqiang Lai, Shuiyun Wang