Application of prosthesis eversion method for ascending aorta replacement guarantees better clinical outcomes of type A acute aortic dissection surgery

Zhipeng Hu, Zhiwei Wang, Jinxing Chang, Min Zhang, Xiaoping Hu, Zongli Ren, Bowen Li, Rui Hu