Biomechanical strength dependence on mammalian airway length

Zhao Huang, Lei Wang, Chen-Xi Zhang, Zhi-Hao Cai, Wen-Hao Liu, Wei-Miao Li, Shu-Gao Ye, Xiao-Fei Li, Jin-Bo Zhao