Uniportal approach as an alternative to the three-portal approach to video-assisted thoracic surgery for primary spontaneous pneumothorax

Ryohei Yoshikawa, Natsumi Matsuura, Hitoshi Igai, Tomohiro Yazawa, Fumi Ohsawa, Mitsuhiro Kamiyoshihara