Original Article


Prognostic relevance and clinical features of papillary muscle infarction with mitral regurgitation in patients with ST segment elevation myocardial infarction

Dazhou Lei, Jun Xie, Qing Dai, Yinhao Huang, Xuan Wei, Dan Mu, Xue Bao, Jianhui Li, Biao Xu

Download Citation