Risk factors and survival analysis of arrhythmia following lung cancer surgery: a retrospective study

Jialin Gong, Xiaofei Wang, Zuo Liu, Shuang Yao, Zengtuan Xiao, Mengzhe Zhang, Zhenfa Zhang