Mechanical properties of de-epithelialized tracheal allografts

Jinping Wang, Haixiang Zhang, Yang Sun, Pengfei Liu, Shuqin Li, Pengcheng Cui