Scientific guidance to fight the pandemic: the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Zifeng Yang, Zhiqi Zeng, Ke Wang, Nanshan Zhong, Jianxing He