No-waiting segmentectomy: an optimized approach for segmentectomy

Changchun Wang, Lei Cai, Qian Chen, Xiaofang Xu, Jinxiao Liang, Weimin Mao, Qixun Chen