Application of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in adult patients with refractory cardiac arrest

Ji-Ge Guo, Jie Cao, Wei-Min Zhang, Fan-Gang Meng, Zheng Zhang, Bi-Jun Xu, Xi-Ming Qian