MiR-146a mediates TLR-4 signaling pathway to affect myocardial fibrosis in rat constrictive pericarditis model

Yangjie Xiao, Wei Qiao, Xin Wang, Lijuan Sun, Weidong Ren